Hopp til innholdet

Kvalitetsstandard for Bergen Ved

Vi Bergen Ved AS ønsker å levere et best mulig produkt til våre kunder. For å sikre best mulig kundetilfredshet ønsker vi å levere både god service og et produkt av svært høy kvalitet. For å sikre at produktene vi leverer tilfredsstiller disse kravene har vi utviklet en kvalitetsstandard for produkter som selges hos Bergen Ved AS. I forbindelse med hvert enkelt salg gjennomfører vi kvalitetskontroll og forsikrer oss om at kvaliteten på produktene vi leverer er i samsvar med våre standarder.  

For å opprettholde kvalitet i leveranse av tjeneste og produkt mener vi det er to hovedprinsipp som må ligge til grunn. Som selskap må vi ha definert hva som definerer kvalitet i leveranse av tjeneste og produkt. I tillegg må vi ha utarbeidet rutiner for hvordan denne kvaliteten skal opprettholdes og sikres. Dette danner utgangspunktet for kvalitetskontroll i selskapet. Basert på erfaringer fra tidligere salg har vi i Bergen Ved AS utviklet både en god kvalitetsstandard og gode rutiner for kontroll. 

For å sikre at servicen vår opprettholder høy kvalitet har vi altså utarbeidet en oppfatning av hvordan vi ønsker at en kunde skal oppfatte samhandling med Bergen Ved AS. Vi ønsker at du som kunde skal ha et hyggelig møte med Bergen Ved AS sine representanter og ha opplevelse av god service. I tillegg har vi naturligvis også utarbeidet prosedyrer som skal sikre at denne behandlingen blir opprettholdt gjennom kvalitetskontroll. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra kunder om hvordan de har opplevd å handle hos oss. Kundenes positive og negative erfaringer er sentralt for at vi kan utvikle og levere et bedre produkt i fremtiden. Som kunde kan du gi oss tilbakemeldinger på flere måter. Du kan gi oss direkte tilbakemelding ved leveringer, gi oss en tilbakemelding på Google, eller gi oss en tilbakemelding via en av våre mange kontaktmetoder. Våre kontaktmetoder kan du finne på nettsiden vår under siden kontakt oss. Ved å ha en oppfattelse av hva som kategoriserer god service og ha etablert rutiner for kvalitetskontroll håper vi dette sikrer at vi leverer produkter og kundeopplevelse av høy kvalitet.

Å levere produkter av høy kvalitet er helt sentralt for vår virksomhet. Ingen kunder ønsker ved som har for høy fuktighet, er muggen eller har uegnet størrelse. Et slikt produkt er rett og slett ikke brukbart. Siden produktkvalitet har spesielt stor betydning for oss er det viktig å ha nøyaktige standarder å arbeide etter. Kvalitetsstandarden for produkter Bergen Ved AS leverer tar utgangspunkt i Norsk Standard for fyringsved NS 4414 klasse ekstra. Dette er den høyeste kvalitetsklassen innenfor standarden og reflekterer at Bergen Ved som selskap ønsker å levere et så bra som overhodet mulig produkt.

Norsk standard NS 4414 er en kvalitetsstandard for fyringsved som er utviklet spesielt for å kunne bedre sammenligne kvaliteten på fyringsveden som selges. Videre vil vi beskrive sentrale krav for denne standarden. Vi vil også kommentere hvordan Bergen Ved AS stiller seg til de kravene som settes i NS4414.

Norsk Standard for fyringsved NS 4414 er utviklet av Standard Norge og er i år 25 år gammel. Norsk standard er organisasjonen som har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard. Organisasjonen er medlem i CEN og ISO og er med å utarbeide generelle standarder på forskjellige områder. I løpet av årene er det kommet en rekke standarder fra CEN, altså generelle europeiske standarder som også beskriver kvalitet på fyringsved. Norge er gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å koordinere våre standarder med de europeiske standardene som foreligger, og det er dermed naturlig at Norsk Standard etter hvert kan forventes å bli noe endret. Til tross for at standarden kanskje ikke er helt harmonisert med de europeiske standardene som foreligger, fungerer den likevel greit for å kategorisere kvaliteten på fyringsved som selges i Norge.

Forskjellige klasser med fyringsved

Norsk Standard NS 4414 er inndelt i fire forskjellige klasser. Disse fire klassene er klasse ekstra, klasse 1, klasse 2 og klasse 3. De forskjellige klassene har ulike krav til hvilken kvalitet som skal foreligge før veden kan klassifiseres som en av klassene. Det stilles blant annet krav til type treslag, fuktighet og en del andre elementer. De fire klassene fungerer godt for å klassifisere veden som selges i Norge. Kravene som settes til de forskjellige klassene er avhengig av kvalitet. For eksempel er klasse ekstra den beste veden som selges og har bedre kvalitet på alle områdene sammenlignet med klasse 1. Dette er sammenlignbart og likt ved de andre klassene under.

Krav til fuktighet i ved

Norsk Standard for fyringsved NS 4414 stiller krav til hvilken fuktighet det kan være i veden som selges i de forskjellige klassene. Det er viktig at det stilles krav til fuktighet da dette har spesielt stor betydning på kvaliteten på veden. Tørr ved er både tryggere, enklere og mer lønnsomt å fyre med.

En av bransjeorganisasjonen i Norge for ved og skogsdrift påpeker at det ofte foreligger misforståelser rundt fuktighet i ved. I mange tilfeller foreligger det en oppfatning av at fuktigheten i ved som selges må være under 20 prosent. Det er kun dersom veden markedsføres som klasse ekstra at dette kravet til fuktighet gjelder. All ved med fuktighetsprosent mellom 20-35 prosent brenner greit og er etter Norsk Standard NS 4414 klassifisert som ved som er mulig å selge. De fleste som produserer ved forsøker naturligvis å sørge for at fuktighetsprosenten til veden de selger er så lav som mulig. Lavere fuktighet kan overføres til bedre brennverdi, høyere klassifisering og dermed høyere pris. Å tørke veden slik at fuktigheten kommer under 20 prosent tar likevel lengre tid og krever større investeringer enn å ha ved med lavere fuktighetsprosent. Dette er årsaken til at veden er dyrere. Det er altså nødvendigvis ikke slik at vedprodusenten tjener mer selv om veden er dyrere. Prisdifferansen får du som kunde ofte igjen i form av høyere kvalitet. 

Dersom du skal kjøpe ved kan det være svært viktig å legge merke til hvilken klasse av Norsk Standard NS 4414 veden som selges tilfredsstiller. Svært mange som markedsfører og selger ved merker veden med klassifikasjon for at det enkelt skal komme frem hvilke krav til kvalitet veden tilfredsstiller. Det er også en del produsenter som ikke merker veden med hvilken klasse den oppfyller. I disse tilfellene kan det være verdt å være litt ekstra oppmerksom da det er noe vanskeligere for den vanlige forbruker å forstå kvaliteten på veden.

Klasse ekstra

Klasse ekstra er i NS 4414 den beste veden som selges. Denne veden har høyest kvalitet på alle områdene det settes krav til. Når det gjelder tretype er det kun bjørkeved som tilfredsstiller denne klassebetegnelsen. Veden må også ha fuktighetsprosent på under 20 prosent. Kubbediameteren skal være mellom 8 og 15 cm. Det tolereres heller ikke mugg eller råte på veden som selges. Årsaken til at det settes krav til størrelsen på vedkubbene er at svært store vedkubber er vanskelig å tenne på, mens svært små vedkubber gjerne brenner veldig fort opp. Det er en fordel for deg som forbruker at vedkubbene har passelig stor størrelse for at vedfyringen din skal være mest mulig optimal. Det er heller ikke ønskelig med noe form for mugg eller råte på veden. Årsaken til dette er at mugg og råte påvirker kvaliteten på veden og det kan også medføre dårlig lukt ved forbrenning av veden. Det er heller ikke anbefalt å oppbevare ved med mugg eller råte inne da sopp i utgangspunktet ikke er spesielt bra for luftkvaliteten og kan medføre negative helsekonsekvenser.  

All veden som Bergen Ved AS selger, tilfredsstiller kravene til Norsk Standard for fyringsved NS 4414 Klasse ekstra. Vi ønsker at alle kundene vår skal få et produkt av høy kvalitet og du finner dermed ikke ved fra de lavere klassene hos oss. Vi gjennomfører også en grundig kvalitetskontroll av varene som selges for å forsikre oss om at de har god nok kvalitet. Vi i Bergen Ved AS ønsker likevel å påpeke at ved med høyere brennverdi enn bjørk, for eksempel eik og bøk også er svært god ved. Eneste ulempen med hardere treslag er at de i mange tilfeller kan være noe mer utfordrende å få til å brenne skikkelig. Dersom det skal gjøres fremtidige revisjoner av NS 4414 bør det antakeligvis gjennomføres endringer som tar hensyn til at ved fra andre harde treslag også er svært bra dersom andre kvalitetskrav opprettholdes. Antakeligvis er det også mer fornuftig å rette seg inn mot krav i brennverdi i veden som selges da dette ikke stiller like strenge krav til hvilke treslag som selges.

Klasse 1

Klasse en er klassen som følger like under klasse ekstra. I denne klassen skal det kun selges hardved. I tillegg til bjørk tillates også ask, eik, bøk, lønn og rogn. Fra Norsk Standard påpekes det at treslagene ikke kan blandes. Kravene til fuktighet i denne klassen er heller ikke like strengt og veden kan aksepteres i denne klassen med en fuktighetsprosent opp til 22 %.

Klasse 2

I klasse 2 tillater NS 4414 at det selges blandingsved. I blandingsved kan man finne flere forskjellige treslag. Mest vanlig er gjerne en kombinasjon av bjørk, gran og furu. Kravene til fuktighetsprosent er heller ikke like strenge til ved som skal klassifiseres etter Klasse 2 og det tillates at det selges ved med fuktighetsprosent opp til maksimalt 25 prosent. Ved med 25 prosent fuktighet brenner også greit, men har noe lavere energiinnhold enn ved med lavere fuktighet. 

Klasse 3

Klasse 3 inkluderer alle treslag blandet, altså samme krav som i klasse 2. I tillegg kan det selges såkalt bakhun. Dette er det ytterste avskjær fra en stokk når det skjæres materialer. Også i denne klassen kan fuktighetsprosenten være maksimum 25 %. Årsaken til at fuktighetsprosenten ikke kan være høyere er at ved med høyere fuktighetsprosent ikke brenner godt nok. Klasse 3 er naturligvis den billigste klassen da det setter mye mindre krav til veden som skal selges under denne klassifiseringen. I denne klassen kan man for eksempel også finne en del avfall fra sagbruksindustrien.

Med utgangspunkt i Norsk Standard for fyringsved NS 4414 kan man altså se at det er mange forskjellige klasser med fyringsved som egner seg for fyring. Alle klassene som er nevnt over kan fungere til å fyre med, og hvilken klasse som er egnet for deg er selvfølgelig avhengig av hva du har tilgjengelig. Som produsent og distributør fokuserer Bergen Ved AS kun på å selge ved som tilfredsstiller kravene i klasse ekstra. De fleste kunder ønsker å kjøpe ved av klasse ekstra. Likevel kan ved i de lavere klassene også fungere til fyring, og er gjerne billigere da det gir mindre brennverdi. Lavere brennverdi oversettes som oftest direkte i billigere ved, da energien du som kunde får er mindre. For å finne ut om det er mer lønnsomt å kjøpe ved med lavere brennverdi kan du sjekke effekten ved å se på brennverdi per krone. Kort sagt er ved fra alle de tre klassene i NS4414 brukbare som fyringsved. 

Hva skjer dersom kvaliteten i leveranse av tjeneste og produkt ikke blir opprettholdt?

Vi mener selv vi har gode formeninger av hva som definerer kvalitet i leveranse av produkt og tjeneste. I noen tilfeller kan det skje at du som kunde ikke er fornøyd. Uavhengig om kvalitetskravene er opprettholdt eller de ikke er opprettholdt ønsker vi at du forteller oss at du ikke er fornøyd. Vi kan da komme til en felles enighet om hva som bør gjøres. Dersom produktet ikke tilfredsstiller kvalitetskravene og kvalitetskontrollen ikke har vært tilfredsstillende, vil du få muligheten til enten å få et nytt produkt eller få pengene tilbake. Vi gjør oppmerksom på at du som kunde hos Bergen Ved AS uansett har 14 dagers angrefrist. For mer informasjon angrefristen kan du sjekke ut våre vilkår og betingelser