Hopp til innholdet

Fremtidsutsikter for markedet for bjørkeved

Hva tenker vi om markedet for ved for neste sesong? 

Markedet for bjørkeved og annen fyringsved er preget av prisvariasjoner gjennom året. Denne variasjonen er selvfølgelig naturlig for sesongbetingede varer. Den siste tiden har man likevel sett at prisutviklingen av ved har endret seg og fungerer ulikt fra tidligere. Vi tror det er flere årsaker til at man opplever disse forskjellene. I den forbindelse har vi forfattet en artikkel for å forklare våre synspunkt på prisutviklingen i markedet. Som forbruker kan bedre kunnskap om hvordan markedet for ved fungerer hjelpe deg å ta gode beslutninger i kjøpssituasjonen. Artikkelen kan også være nyttig for våre samarbeidspartnere og bedriftskunder, for å bedre forstå hvordan vi ser for oss utviklingen i kommende sesong.

Tilbud og etterspørsel i markedet for bjørkeved og annen fyringsved

Det er flere måter å forklare sammenhengene man ser i markedet for bjørk og annen fyringsved. Pris er som kjent påvirket av tilbud og etterspørsel. Teorien om prisdannelse på bakgrunn av tilbud og etterspørsel er helt sentral i mikroøkonomisk teori. Tilbud og etterspørsel er avgjørende for hvordan en vare prises i markedet. Dette kan best sees på som et resultat av nytteverdien til varen. Varen reelle verdi har nødvendigvis ikke noen sammenheng med dette, men er bestemt av produksjonskostnadene. Vi vil forsøke å ta utgangspunkt i tilbud og etterspørsel for å forklare noe av de svinginene vi ser i markedet for tiden.

Hvordan har prisen generelt sett utviklet seg gjennom tidligere sesonger? 

Vedpriser vår

Det laveste prisnivået på ved har vanligvis vært i april/mai. På denne tiden er de fleste ferdig med å bruke ved til oppvarming og en del produsenter har ved igjen på lager. Dette har ført til at produsentene har droppet prisene for å få solgt unna lagerbeholdningen, og dermed kunne ha plass til nyproduksjon.

Vedpriser sommer

Om sommeren er også vedprisen lav, men gjerne noe høyere enn i april/mai. Etterspørselen er gjerne lav, men mindre tilbud gjør også at prisene er noe høyere. Mange tenker kanskje at det ikke selges ved om sommeren, men det går faktisk en del ved til bål, bålpanner, badestamper, pizzaovner og lignende. Både i vårsesongen og sommersesongen arbeider de fleste produsentene med nyproduksjon og forbereder seg til sesongen som kommer. 

Vedpriser høst

Når høsten starter, starter også vedsalget for fullt. Vanligvis kan man forvente jevnt stigende vedpriser utover sesongen. I takt med at man beveger seg utover sesongen stiger etterspørselen og tilbudet blir redusert. Dermed stiger også prisen for ved.

Vedpriser vinter

Vedprisene om vinteren følger noe av de samme mekanikkene som vedprisene om høsten. Etterspørselen er gjerne større om vinteren enn om høsten. Samtidig er tilbudet blitt mindre utover i sesongen. Dette forklarer de jevnt stigende prisene utover i sesongen.

Hva kan forklare prisutviklingen man ser?

For å bedre forstå hvorfor markedet utvikler seg slik som det gjør kan det være nyttig å se på sammenhengen med mikroøkonomisk teori og prisutviklingen i markedet for fyringsved. Utover i sesongen vil antakeligvis de fleste kunder mene at nytteverdien av veden stiger, og dette medfører da også at kundene er villige til å betale mer for den veden som er tilgjengelig. Prisene i markedet for fyringsved vil da stige.

Det er flere variabler som kan forklare hvorfor nytteverdien stiger utover i sesongen. De to variablene som i størst grad kan forklare hvorfor nytteverdien stiger er antakeligvis temperatur og strømpriser. Med reduserte temperaturer stiger andelen personer som ønsker å benytte seg av ved for oppvarming. Med økte strømpriser øker andelen personer som heller ønsker å bruke ved som alternativ energikilde for oppvarming. De største prissvingningene oppnår vi når begge disse variablene svinger sammen. Når vi opplever en kald periode med høye strømpriser, oppnår vi de virkelig store endringene i prisene på bjørkeved. Dersom vi har en kald periode med lave strømpriser eller en varm periode med høye strømpriser, bidrar dette til å redusere presset i markedet for fyringsved og prisutviklingen er dermed nøytral.

Variablene har i stor grad sammenheng med hverandre. Når temperaturen synker øker ofte strømprisen da etterspørselen etter strøm blir større. Å finne forklarende variabler for prisutviklingen i markedet for fyringsved er selvfølgelig vanskelig, og alt må sees i sammenheng. Likevel kan man se at disse sammenhengene går begge veier. Ved opprettelsen av de nye strømkablene til utlandet har mengden eksportert strøm fra Norge økt, og generelt har dette medført økte strømpriser i Norge. De statistiske sammenhengene går altså begge veier.

Øker prisene med økt oppmerksomhet?

Ut fra egen erfaring har vi i Bergen Ved AS også gjort oss noen tanker om økt oppmerksomhet for vedmarkedet fører til økte priser. Denne teorien bygger foreløpig kun på egne erfaringer og er vanskelig å dokumentere. I perioder der det er blitt trykket mange avisartikler angående ved og «vedkrise» har vi gjerne opplevd svært mye pågang til tross for hverken lav temperatur eller høye strømpriser. Vi antar dermed at hvordan media dekker markedet for bjørkeved også har noe oppfatning på hva forbrukerne tenker er aktuelt prisutvikling i markedet.

Fyre som kos?

For en god del kunder er det fyringen en viktig del av å kose seg. Dette gjør at man også kan observere en sammenheng med spesielle hendelser. Et eksempel på dette kan være at prisene gjerne økter gjerne rundt jul, høstferie, påskeferie og lignende. Dette er antakeligvis en viktig del av ferien for mange. Samtidig kan man diskutere om det i disse tilfellene også er temperatur eller energi som er de viktigste årsakene til at folk kjøper ved?

For en god del kunder er det fyringen en viktig del av å kose seg. Dette gjør at man også kan observere en sammenheng med spesielle hendelser. Et eksempel på dette kan være at prisene gjerne økter gjerne rundt jul, høstferie, påskeferie og lignende. Dette er antakeligvis en viktig del av ferien for mange. Samtidig kan man diskutere om det i disse tilfellene også er temperatur eller energi som er de viktigste årsakene til at folk kjøper ved?

Vi tror at prisenen for sesongen 2022 kommer til å være høyere enn det vi har sett tidligere. For å redusere disse problematiske konsekvensene har vi åpnet for forhåndsbestiling for sesongen. Forhåndsbestillingene gir oss større sikkerhet og mulighet for å produsere og kjøpe inn ved til lavere priser. Ved forhåndsbestilling kan man altså forvente å få lavere priser enn hva som kommer til sesongen.

Tegning av vedkubber

Sjekk ut prisene våre i butikken.

Gå til butikk