Hopp til innholdet

Ved som fornybar energikilde

Ved er en fornybar og bærekraftig energikilde. Å fyre med ved regnes faktisk for å være CO2 nøytralt. Vi ønsker å fortelle litt mer om hvorfor vedfyring regnes som en fornybar energikilde og hvordan man sørger for at miljøeffekten er best mulig.  

Gjennom det siste året har de fleste merket de økte strømprisene og hva dette kan bety økonomisk. For en familie på fire i enebolig kan i mange tilfeller dette ha utgjort flere titalls tusen kroner. Dette har direkte konsekvenser for de økonomiske forholdene i mange familier. 

Hva ønsker vi å oppnå?

Vi i Bergen Ved arbeider for å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris til alle. Dette kan sees i direkte sammenheng med FNs bærekraftsmål nummer 7 som omhandler tilgjengeligheten og tilbudet av ren energi i samfunnet. Det finnes mange måter å arbeide mot dette målet på, men vi mener at våre produkter i Bergen Ved kan være en del av løsningen.  

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

FN Bærekraftsmål 7

Det grønne skiftet- fra fossil energi til fornybare energikilder 

I Norge er vi i gang med en arbeidsprosess der mye av energiforbruket vårt fra fossil energi blir erstattet av fornybare energikilder. Denne endringen som ofte kalles det grønne skiftet, er helt nødvendig for å sikre bærekraftig utvikling. Hvilken energi som brukes er kanskje en av de mest sentrale delene av det grønne skiftet.

Bjørkeved som fornybar energi

Den totale skogmassen i Norge øker stadig og vi har mer enn god nok tilgang på fyringsved av god kvalitet. Host av skog er i mange tilfeller også en viktig og sentral del av å vedlikeholde kulturlandskapet i Norge. Årsaken til at bjørkeved regnes som en fornybar energikilde er at treet binder CO2 gjennom fotosyntesen når det vokser. Når treet når blir hogstklart har det to fremtidige muligheter. Enten kan det råtne i skogen og slippe ut C02, eller det kan benyttes som energikilde i samfunnet. Ved forbrenning i vedovnen slipper bjørkeveden kun ut like mye C02 som ble tatt opp fra atmosfæren i vekstperioden. Dette gjør at bjørkeved totalt sett er C02 nøytralt. Størrelsen på biomasse i Norge vokser år for år og det er mye tilgjengelig tømmer å ta ut. Det er altså et stort uutnyttet potensial i bjørkeved som en fornybar energikilde.

Hvordan kan du bidra?

Det er flere områder du kan bidra på for å sikre at miljøgevinsten blir størst mulig.  
To faktorer som har stor påvirkning på hvor energieffektiv forbrenningen er, er kvalitet på veden og at man benytter rentbrennende ovner.

Rentbrennende ovner

For å få mest mulig effekt av vedfyringen og sikre størst mulig miljøgevinst er det viktig å bruke nye rentbrennende over. Nye rentbrennende ovner sørger for at mest mulig av energien blir benyttet til oppvarming. Rentbrennende ovner sørger også for mest mulig effektiv forbrenning. Med effektiv forbrenning blir det tilført nok oksygen til forbrenningen slik at det blir dannet minst mulig partikler og uønskede gasser.

Kvalitet

For å sikre at forbrenningen pågår på mest mulig effektiv måte er det viktig at kvaliteten på veden du benytter er best mulig. Dette er både det mest økonomiske og det mest miljøvennlige for deg som forbruker. Vi i Bergen Ved har strenge kvalitetskrav  til veden den vi selger. Dette sikrer at du får ved som blant annet har tilstrekkelig lav nok fuktighet. Veden vi selger holder også god kvalitet på mange områder som størrelse, bark, ingen mugg osv. Veden som leveres fra de forskjellige leverandørene i Norge har ganske variabel kvalitet. Vi anbefaler dermed at du som kunde bruker litt tid på å sette deg inn i hva som kategoriserer ved av høy kvalitet. På den måten sikrer du at du kjøper produkter du er fornøyd med.

Luftforurensing

Det er gjentatte ganger skrevet om hvordan vedfyring kan bidra til økt mengde svevestøv og partikkelforurensning. Partikkelforurensning og svevestøv er gjerne aktuelt på dager det er veldig kaldt og luften er tørr. Dette stemmer delvis og det kan være viktig å unngå å fyre med ved dersom du bor i bynære strøk der sirkulasjonen i luften ikke er stor. I disse tilfellene kan vedfyring bidra til dårligere luftkvalitet og bør unngås. For de fleste som bor utenfor byen er dette likevel et ikke eksisterende problem. For de som bor i byene er også mye gjort med overgangen til rentbrennende ovner. Dersom du sørger for å fyre med rentbrennende ovner og med ved av høy kvalitet er mye av disse ulempene borte, eller i hvert fall betraktelig redusert.

Oppsummering

Du kan altså fyre med bjørkeved med god samvittighet. Bjørkeved er en C02 nøytral energikilde og overgang fra fossile drivstoff til mer miljøvennlige alternativer er en viktig del av det grønne skiftet. For å sikre størst mulig miljøgevinst er det viktig at du bruker rentbrennende ovn og kjøper ved av god kvalitet. Med tanke på energiøkonomi er det også dette som er det mest lønnsomme for deg. Når det gjelder vedfyring går økonomi og miljøvennlighet hånd i hånd.