Hopp til innholdet

Hva påvirker vedprisene i Norge?

I løpet av det siste året har det vært store svingninger i prisen på bjørkeved. Flere steder har prisnivået på fyringsved vært det høyeste noen gang. Det er flere forskjellige faktorer som påvirker prisene på ved i Norge. Med grunnleggende kjennskap til hva som påvirker prisene kan man som forbruker ta gode og økonomiske valg. Med et bedre kunnskapsgrunnlag forstår man enklere om veden man kjøper er fornuftig priset.

Vedprisene blir påvirket av flere forskjellige årsaker. Med mer kunnskap om hva som påvirker vedprisene kan du som kunde sikre deg god ved til lavere priser. Vi i Bergen Ved AS ønsker å bidra til at du som vår kunde kan gjøre gode økonomiske valg når det gjelder fyring. Vi har derfor laget en kort guide om prisen på ved i Norge og hva som påvirker prisnivået.

I hovedsak blir prisen på alt påvirket av sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel. Dette er rimelig opplagt. Dersom etterspørselen er stor og tilbudet er lavt, blir prisene i markedet høyere. Dersom etterspørselen derimot er mindre, og tilbudet stort blir prisene naturligvis lavere. Det er altså i hovedsak sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel som gir svingningen i vedprisene i Norge.

Det er flere forskjellige faktorer som henholdsvis påvirker tilbudet og etterspørselen i markedet. Vi ønsker å gi en kort innføring i hvilke variabler som påvirker begge deler slik du som kunde kan forstå sammenhengen bedre.

Generelt om prisutvikling på ved

Generelt sett er vedprisene lavere om våren eller i sommermånedene. Når høsten kommer, øker også prisene. Prisene er gjerne jevnt økende gjennom vinteren. De høyeste vedprisene finner man derfor gjerne i januar eller februar. Mot slutten av februar synker gjerne prisene gjerne igjen. Årsakene til at prisene stiger jevnt gjennom vinteren er at etterspørselen er jevn gjennom hele sesongene, men tilbudet blir redusert hvor lengre ut i sesongen man kommer. Når man kommer til januar eller februar er etterspørselen ganske stor, men tilbudet er blitt redusert.

Hva er årsakene til denne prisutviklingen?

For å forstå prisutviklingen på ved kan man forsøke å finne objektive variabler som kan forklare prisutviklingen hos ved i det norske markedet. I hovedsak finner vi to variabler som viser stor korrelasjon med prisutviklingen på ved i løpet av sesongen. De to variablene som vi ser har størst sammenheng med prisutviklingen er temperatur og strømpriser. Dersom temperaturen synker stiger etterspørselen etter ved og dette medfører altså økte priser. Det samme skjer med vedprisene når strømprisene øker. Når strømprisene øker det er mer attraktivt å benytte andre alternative former for oppvarming istedenfor strøm. Når det gjelder sammenhengen mellom strømprisen og prisutviklingen på ved kan høstsesongen 2021 være et godt eksempel. Sesongen var preget av svært høye strømpriser. Man så altså prisrekord mange steder på strømmen. Det samme skjedde i vedmarkedet. Spesielt i mange byer kunne man oppleve rekordstor pågang og nye rekorder på vedprisene.

Dårlig pris med monopolsituasjoner

Dårlig tilgang og monopolsituasjoner gir dårligere pris for deg på kunde. Vi etablerte Bergen Ved AS som en konkurrent til etablerte aktører. Vi observerte at prisene på ved i mange tilfeller er mye høyere enn det de trenger. Mange aktører tar store marginer. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Vi laget derfor Bergen Ved AS for å kunne tilby ved til konkurransedyktige priser over hele landet. Målet vårt er å være svært konkurransedyktige på pris og fortsatt levere ved av svært høy kvalitet. All veden vi leverer tilfredsstiller de strengeste kvalitetskravene i Norsk Standard for fyringsved NS 4414 klasse ekstra. Samtidig er vi også svært konkurransedyktige på pris.

Sesongvarierte priser hos Bergen Ved AS

I Bergen Ved AS ønsker vi å selge ved så billig som mulig. Prisene våre varierer gjennom sesongen. Dette skyldes at både produksjonskonstander og innkjøpskostnader stiger i vinterhalvåret som et resultat at større etterspørsel. Vi prøver i størst mulig grad å kjøpe inn nødvendige råvarer når prisene er lave. Likevel er det begrenset hvor mye vi har råd til å kjøpe inn på forhånd. For å gjøre lave priser tilgjengelig for flere har vi derfor etablert forhåndsbestillinger. Ved forhåndsbestillinger får du muligheten til å kjøpe ved i lavsesongen til lavere priser. Vi oppbevarer veden for deg til sesongen starter og leverer den til deg når du trenger. Dette gjør også at kunder med begrenset lagringsplass har muligheten til å kjøpe ved til lavere priser.

Ulik kvalitet har ulik pris

Ifølge Norsk Standard for fyringsved er det mange forskjellige kvalitetsklasser for ved som selges i Norge. Man har klasse ekstra, klasse 1, klasse 2 og klasse 3. De forskjellige klassene med fyringsved har også ulike krav til kvalitet. Dette medfører naturligvis også at prisene er forskjellig. Ved med høyere kvalitet er gjennomsnittlig dyrere å lage og har dermed høyere pris. Ved med lavere kvalitet er billigere å lage og er gjerne også da billigere å kjøpe. Det er altså ofte en sammenheng med prisen veden selges for og kvaliteten den innehar. Den billigste veden er ikke alltid best. Gjennom sesongen ser vi blant annet at mange aktører selger ved til lavere kvalitet til samme pris som er gjeldene i markedet. De fleste er gjerne ikke klar over kvalitetsforskjellene og føler seg noen ganger lurt når de sliter med å få fyr på veden i etterkant.

Ta utgangspunkt i brennverdi

For å finne ut hvilke ved som er det beste kjøpet anbefaler vi deg å ta utgangspunkt i brennverdi. For å finne ut mer om brennverdi kan du sjekke ut artikkelen vi har skrevet om brennverdi i ved.

Vi vil ved en senere anledning også publisere en artikkel om kvalitetskrav til ved og hvilke krav som stilles til ved gjennom Norsk standard for fyringsved NS4414. Når artikkelen er publisert vil den linkes til her.