Hopp til innholdet

En guide til brennverdi

Forskjellig treslag har ulik brennverdi. Brennverdien av ved har praktisk betydning for deg som kjøper ved da det avgjør hvor mye varme du får for pengene. Denne guiden til brennverdi har til hensikt å gi deg en innføring i de viktigste konseptene med brennverdi. På grunnlag av denne kunnskapen kan du ta informerte og gode økonomiske valg. 

Årsaken til at brennverdien i forskjellige treslag er ulik er at tettheten på ved er forskjellig. Harde tresorter gir mer varme per kubbe, mens myke tresorter gir mindre varme per kubbe. 

Teoretisk sett har tørr ved med lik vekt lik brennverdi uavhengig av treslag. I dag selger de fleste ved i volumkvantum. Siden volumet er definitivt, er det tettheten som er mest avgjørende for å maksimere energi pr kostnadsenhet.  

bilde av brennende vedkubber
Sammenlign brennverdi og pris for å finne den mest økonomiske veden. I denne artikkelen forklarer vi hvordan dette gjøres

Definisjon

Brennverdi defineres i utgangspunktet som den energien et brennstoff frigjør ved effektiv forbrenning. Dette er en teoretisk verdi som tar utgangspunkt i forbrenning ved null prosent fuktighet og optimal oksygentilførsel. Dersom man tar utgangspunkt i fyringsved med null prosent fuktighet (teoretisk mulig, men ikke i praksis) er energiinnholdet per kg ved lik. Energiinnholdet per kg med ved tilsvarer 5,32 kWh/kg. Å finne effektiv brennverdi når brennstoffet inneholder fuktighet er noe mer komplisert. 

Til tross for at brennverdi kan virke noe teoretisk komplisert har det praktisk betydning for deg som skal kjøpe ved. Et godt praktisk eksempel kan være to forskjellige leverandører som begge selger ved i 60L sekker til samme pris. En av leverandørene selger ved fra gran og furu. Den andre leverandøren selger bjørkeved. Siden begge leverandørene leverer et bestemt volum, vil det mest lønnsomme være å kjøpe veden med høyets tetthet. I dette tilfellet er det bjørkeveden som er mest kostnadseffektivt med tanke på energi. Vi leverer selvfølgelig kun bjørkeved. I dette eksempelet er det da sekken med bjørkeved som har høyest brennverdi. 

Brennverdien er også avhengig av fuktigheten til veden. Hvor mindre vann det er i veden, hvor bedre er brennverdien. Derfor er det altså ikke bare enklere å fyre med helt tørr ved, men det er også mer kostnadseffektivt. Tørr ved gir mer energi pr. krone. All veden vi selger har fuktighet under 20 prosent som må til for å kunne klassifisere veden som svært tørr jf. Norsk Standard for fyringsved NS 4414.  

Våt ved gir naturligvis også mer sot og røyk. Det er verdt å være oppmerksom på at dette faktisk også øker sannsynligheten for pipebrann, og dermed vil det være nødvendig å feie pipen oftere. Tørr ved er altså både mer lønnsomt og tryggere for deg som forbruker.

Brennverdi for ulike tretyper

Type (Myk)kwh/fastkubikk
Furu2350
Svartor2350
Selje2290
Osp2150
Gran2150
Gråor1900
Tabellen viser brennverdien for myke tresorter. Dette er den minst effektive tresorten.
Type (Hard)kwh/fastkubikk
Bøk3000
Eik2900
Ask2900
Lønn2800
Rogn2700
Bjørk2650
Tabellen viser brennverdien for harde tresorter. Dette er den mest effektive tresorten.
Bildet viser statistikk over brennverdien i ulike treslag.

Ofte reflekteres brennverdi i prisen på sekken. De fleste selger i dag ved med utgangspunkt i volum, eksempelvis 40L sekker, 60L sekker osv. En 40L sekk (15 kg) med bjørkeved er i de fleste tilfellene dyrene enn en tilsvarende sekk med granved. Med utgangspunkt i informasjon om brennverdi og massetetthet kan man regne seg frem til hvor stor denne prisdifferansen skal være hos de forskjellige treslagene for å være likt priset per volumenhet. 

Som det kommer frem av oversikten er det de harde treslagene som har høyest brennverdi per volumenhet, mens de mykere treslagene har lavere brennverdi per volumenhet. Dersom man korrigerer for volum (ulik massetetthet i forskjellige treslag) og fuktighet har alle treslagene lik energimengde. 

Eksempel

Du har valget mellom to 40 L sekker med ved. Den ene sekken er med bøkeved og koster 100 kr per stk. Den andre sekken er med bjørkeved og koster 80 kr per stk. Hvilken av disse sekkene gir da mest brennverdi (varme) for pengene? 

Bøk har brennverdi på 3000 kWh per fastkubikk, mens bjørk har tilsvarende brennverdi på 2650 kWh/ fastkubikk. Ved hjelp av informasjonen vi har fått kan vi nå enkelt regne ut forholdet mellom brennverdi i bøk versus bjørk og forholdet mellom prisen på de to sekkene.  

Forholdet mellom brennverdien i bøk og bjørk er 1,132. Forholdet i pris mellom sekken med bøkeved og sekken med bjørkeved er 1,25. Vi kan da med forholdsvis enkel logikk se at prisdifferansen er større en forskjellen i brennverdi. Det vil i dette tilfellet altså være mest lønnsomt for deg som kunde å kjøpe sekken med bjørkeved. 

Kvalitetssikring

For å sikre at veden fra Bergen Ved AS er av god kvalitet leverer vi kun bjørkeved som er svært tørr. Vi har tørket veden vår på lager (under tak) med god gjennomlufting. Mange produsenter tørker veden under presenning siden dette er billigere. Noe av veden er også industrielt tørket i varme kamre. Dette er en noe dyrere metode vi benytter i de tilfellene der vi har behov for å korte ned tiden mellom produksjon og salg. Et eksempel på dette kan være på slutten av høysesongen når etterspørselen etter ved er svært stor og lagerbeholdningen vår begynner å bli redusert. Vi benytter altså forskjellige tørkemetoder for å sikre god kvalitet på absolutt alle sekkene vi leverer. Tørr ved sikrer at du som kunde får maksimal utnyttelse av brennverdien i veden du kjøper hos oss, og dermed mest mulig varme igjen for pengene. 

For å sikre god og uniform kvalitet på alle produktene vi selger arbeider vi etter en kvalitetsstandard. Alle produktene vi selger oppfyller kravene til Klasse Ekstra i Norsk Standard for fyringsved NS 4414. Dette er en kvalitetsstandard som beskriver noen av de kravene som stilles for ved av høy kvalitet. 

Dersom du ønsker å lese mer om kvalitetsstandarden til Bergen Ved AS kan du finne dette beskrevet under produktene i nettbutikken. Du kan også finne mer informasjon om dette i vår artikkel om kvalitetsstandarden NS 4414. 

Med utgangspunkt i kunnskap om hva som påvirker brennverdi optimaliserer vi prisen slik at du som kunde får et mest mulig konkurransedyktig produkt. Lav fuktighetsprosent i kombinasjon med ved som gir mye penger for brennverdien finner du hos oss et godt og økonomisk tilbud for å sikre varme gjennom vinteren.